joker joker

กยศ


กยศ

กยศ

กยศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ตัวย่อ: กยศ.) (อังกฤษ: Student Loan Fund) เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในลักษณะต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

ประวัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น

จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา PG SLOT

กยศ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน”

พันธกิจ

  1. ให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  2. การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการโดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น pgslot

กยศ

เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีข้อจำกัด

และไม่สอดคล้อง กับนโยบาย การผลิต กำลังคน และการพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการการบริหารจัดการ และการดำเนินการของกองทุนกยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการ ในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4 วิธีเช็กหนี้กยศ. อัปเดตล่าสุด 2563 รู้ยอดหนี้ใน 5 นาที

การตรวจสอบ วิธีการ เช็กหนี้กยศ. หรือกองทุนเงิน ให้กู้ยืม เพื่อการศึกษานั้น คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง หากคุณมีสัญญา ที่ทำไว้กับ ธนาคารกรุงไทย หรือเป็นผู้ปกครองที่ค้ำประกัน ก็เข้าดูผ่านเว็บไซต์กยศ. เพื่อเช็กหนี้กยศ. ด้วยเลขบัตรประชาชนผู้กู้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายช่องทางที่เช็กหนี้กยศ. 2563 ได้ด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ ดังนี้

4 วิธีเช็กหนี้กยศ. ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

หากคุณเป็นผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ก็เข้าไปตรวจสอบการชำระหนี้ ดูตารางชําระหนี้กยศ. ผ่าน 4 ช่องทางต่อไปนี้

1. เช็กจากหนังสือแจ้งภาระหนี้ โดยจะได้ปีละครั้ง
2. เช็กผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th*
3. เช็กผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect
4. เช็กผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

  • iOS – Download เป๋าตัง (Ver. 9.0 ขึ้นไป)
  • Android – Download เป๋าตัง (Ver. 4.4 ขึ้นไป)

*หมายเหตุ : ผู้ที่จะเข้าใช้งานเช็กยอดหนี้บนเว็บไซต์จะต้องเป็นผู้ที่มีภาระหนี้กับกองทุน, ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญา กับธนาคารกรุงไทย และผู้ค้ำเท่านั้น https://wsa.dsl.studentloan.or.th

กยศ

เช็กหนี้กยศ. ด้วยเลขบัตรประชาชน

การใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ใช้สำหรับ Log In ในเว็บไซต์กยศ., ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลาม รวมถึงวันเดือนปีเกิด, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรับ OTP ด้วย

หากคุณ Log In ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่บัญชีผู้กู้เงินแล้ว จะเข้าสู่หน้าตรวจสอบหนี้ ซึ่งเป็นการให้บริการของธนาคารกรุงไทย โดยคุณสามารถกดเลือกดู “ตารางการผ่อนชำระกยศ.” และ “Payment Record” ได้ตลอดเวลา เพื่อที่จะไม่พลาดการชำระเงินต้นกับดอกเบี้ยในครั้งต่อไป

การคิดดอกเบี้ย ของเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษา จะคิดตามเงินต้นเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได และเวลาผู้กู้จะไปชำระคืน ก็ชำระคืนตามช่องสุดท้ายในแต่ละปี จ่ายตามช่องขวามือสุดของตาราง หรือมากกว่า เพื่อตัดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไปนั่นเอง slot

ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ไม่ได้

หากคุณชำระหนี้กยศ. ไปแล้ว และไม่ปรากฏยอดชำระหนี้ใน Payment Record ให้ดูก่อนว่าช่องทางการชำระจะขึ้นภายใน 1-2 วัน ตามวิธีชำระเงิน ต่อไปนี้หรือไม่ หากไม่ตรงหรือไม่ขึ้น ติดต่อกับธนาคาร กรุงไทย หรือกยศ.โดยตรง

  • เช็กใน 1 วันทำการ – กรณีชำระเงิน ผ่านช่องทาง ออนไลน์
  • เช็กใน 2 วันทำการ – กรณีชำระเงิน ผ่านช่องทางอื่น ๆ สล็อตออนไลน์

ติดต่อ กยศ. ได้ที่ช่องทางไหนบ้าง

หากคุณมีข้อสงสัย เรื่องอัตราดอกเบี้ย หรือเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับ การชำระเงิน เบื้องต้นให้ติดต่อกับ ธนาคารกรุงไทยก่อน Call Center 0-2111-1111 แต่หากเป็นข้อสงสัยอื่นๆ ในสัญญา ให้ติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Call Center 0-2016-4888 หรือเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th

บริการเกมส์ PGSLOT 24 ชั่วโมง

รูปแบบที่แปลกใหม่ ฉีกรูปแบบทุกการเล่น PG SLOT แบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง พบกับสุดยอด ครีเอทีฟ เกมส์ดีไซน์ ที่ออกแบบเกมส์ แบบใหม่ทั้งหมด มาให้ได้เล่น แล้วตอนนี้ เกมส์สล็อต ออนไลน์ พีจี สล็อต ที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกมส์ และอัพเดต ข่าวออนไลน์ ทุกวัน slot online pgslot99

ลุ้นรับโบนัสใหญ่ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส pg slot เล่นได้เลยผ่านมือถือ ผ่านบราวเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น รองรับทุกแพลตฟอร์ม กับรูปแบบของ เกมส์ HTML 5 เทคโนโลยีใหม่ ที่ช่วยให้เกมส์ สล็อต ของเรา สามารถรันได้บน มือถือทุกรุ่น รวมถึงคอมพิวเตอร์ pg slot

รับ 50% ตั้งแต่ครั้งแรกที่สมัคร PG SLOT ONLINE

ท่านสามารถ PG SLOT ทดลองเล่นสล็อต และ เกมยิงปลา ได้ฟรี หากท่านสนใจ ท่านสามารถสมัครสมาชิก ได้ที่หน้าเว็บไซต์ pgslotgame.com ง่ายๆเพียงกรอก

ข้อมูลให้ครบ ตามที่เรากำหนด ซึ่งข้อมูล การสมัครสมาชิก จะไม่สามารถแก้ไขได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้อง ก่อนส่ง เมื่อ สมัครสมาชิก เสร็จเรียบร้อย และ ได้ Username และ Password แล้ว เกมออนไลน์ ให้ท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบ pg slot

ผู้นำเข้า PG SLOT

UFASTAR ผู้นำเข้า PG SLOT จากต่างประเทศ พร้อมด้วยระบบ ฝาก – ถอน ที่เร็วที่สุดเข้ามาพร้อม กับเกมเพื่อที่ จะอำนวยความ สะดวกให้กับ ผู้เล่นอย่างไม่มีติดขัด ทั้งนี้ยังมี สล็อต

คาสิโน ออนไลน์  ให้บริการในรูปแบบ ของ UFABET มีทั้ง PG SLOT  บอล ไพ่ บาคาร่า หวย มวย รูเล็ต สล็อต รีวิวสล็อต  และ เกมอื่นๆ มากมาย ที่ฝากไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท Joker ก็เปิดยูสได้ Sa gaming ขั้นต่ำ 20 บาท pg slot Sean Connery ผลงานที่น่าจดจำของตำนานสายลับ

pgslot99 สมัคร PG SLOT โปรโมชั่น PG SLOT ทดลองเล่น PG SLOT รีวิวสล็อตอัพเดทล่าสุด : 12 ธันวาคม 2020 10:30 am